โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์ "

 1. หลักการและเหตุผล

            ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีปริมาณการส่งออกเป็นไม้ยางพาราแปรรูปไปต่างประเทศมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี โดยมีตลาดจีนถึงมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ไม้ยางพาราแปรรูปสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) ไม้รองยก (Palate) ลังใส่เครื่องจักร (Crate) กล่องใส่ของ (Box) ของเล่น (Toy) และวัสดุในการก่อสร้าง (Construction) เป็นต้น ดังนั้น อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่จุดประสงค์หลักของการปลูกยางพารา เพื่อต้องการน้ำยาง พบว่าเมื่อต้นยางพาราอายุได้ 25 ถึง 30 ปี จะให้น้ำยางน้อยลง เกษตรกรจะทำการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทน และไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดโค่น จะถูกนำมาแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา หรือ เป็นบายโปรดักด์ ถึงแม้ว่าไม้ยางพาราจะมีจุดเด่นของการเป็นไม้เศรษฐกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นเศษเหลือจากภาคการเกษตรที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งหรือทำลาย แต่ไม้ยางพาราก็มีจุดอ่อน เมื่อเทียบกับไม้ประเภทอื่นในท้องตลาด เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความคงทนตามธรรมชาติต่ำและถูกทำลายได้ง่ายโดย รา มอดและปลวก ดังนั้น ก่อนที่จะนำไปใช้งานจึงจำเป็นต้องอัดน้ำยาเคมี เพื่อรักษาเนื้อไม้ การใช้สารเคมี ซึ่งถือเป็นการลดคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมของไม้ยางพารา ประกอบกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในตลาดโลก เป็นไปในทิศทางของการลดหรือไม่ใช้สารเคมีใด ๆ “Chemical free Rubber Woods ” หรือ “ ไม้ยางพาราปลอดสารเคมี”

               อย่างไรก็ตาม การให้ได้มาซึ่งไม้ยางพาราปลอดสารเคมี (น้ำยารักษาเนื้อไม้) และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ จะต้องมีการศึกษาวิจัยที่มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน การใช้ความร้อนที่เหมาะสม เป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ได้ซึ่งไม้ยางพาราดังกล่าว โดยทั่วไปในต่างประเทศ ไม้อบร้อน (Heat-treated Wood) จะต้องใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีราคาสูง ทำให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจได้ยากในกรณีไม้ยางพารา ซึ่งถูกวางตำแหน่งในทางการตลาดไว้ในระดับปานกลาง-ต่ำ (Medium-low market positioning) ดังนั้น โครงการวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้น เพื่อพัฒนา ไม้ยางพาราอบร้อนเชิงพาณิชย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบเตาอบร้อนเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุนต่ำด้วย และเพื่อให้ได้ไม้ยางพาราปลอดสารเคมีเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น จึงต้องหาแนวทางในการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ลิกนิน – เซลูโลส ของไม้ซึ่งเป็นปัจจับหลักของคุณภาพไม้ยางพาราแปรรูป
2. เพื่อให้ทราบวิธีการ กระบวนการ ในการทำไม้ให้แห้ง แล้วนำมาใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์
3. เพื่อนำผลการทดลองถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการ การต่อยอดสู่ธุรกิจ สำหรับการทำให้ได้ Thermally Heated Wood หรือ Chemical Free จากไม้ยางพารา แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ
 
3. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ 1  ระหว่าง วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่ : สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 17.00น. & วันที่ 8 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 12.00น. )

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่ : สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(วันที่ 8 ก.ย. 61 เวลา 13.00 - 17.00น. & วันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.30น. )

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.00น. (การบรรยายและรูปภาพประกอบ)
สถานที่ : โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ วิภาวดีรังสิต 42 กรุงเทพมหานคร
แผนที่โรงแรม ....

  หมายเหตุ วัน - เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

4. เนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม
กำหนดการ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา เนื้อหา / กิจกรรม - การปฏิบัติ วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ
0800 - 0900 ลงทะเบียน  
0900 - 1000 เยี่ยมชมพื้นที่ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานีวิจัยวนศาสตร์ พังงา  
  รับประทานอาหารว่าง  
1020 - 1200 แนะนำโครงการวิจัย Thermally Heated Wood  
1200 - 1330 รับประทานอาหารกลางวัน  
1330 - 1530 บรรยาย เทคนิคการผลิต Thermally Heated Wood  
1530 - 1545 รับประทานอาหารว่าง  
1545 - 1700 บรรยายและปฏิบัติ การจัดเรียงไม้และวิธีการ  
1700 เข้าที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
     
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา เนื้อหา / กิจกรรม - การปฏิบัติ วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ
0800 - 0900 ลงทะเบียน  
0900 - 1030 บรรยาย และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการผลิต Thermally Heated Wood  
1030 - 1045 รับประทานอาหารว่าง  
1045 - 1200 - เทคนิคการควบคุมและการผลิต Thermally Heated Wood
- การตลาดและการนำมาใช้ประโชน์
- ถาม - ตอบ
 
1200 - 1330 รับประทานอาหารกลางวัน
(กลุ่มที่ 1 เดินทางกลับ กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม )
 
     
สถานที่ ฝึกอบรม คลิกดูแผนที่
5. เอกสาร Download
1 Wood Product & Wood Product Technology
2 THERMALLY MODIFIED WOODS
 
 
 
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : thaiforestsolutions
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |