โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
( Chemical Free Rubber Wood )
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก

ฝ่ายการตลาด (Marketing)

น.ส. เจนนี่ แซ่โลก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและอุตสาหการ
 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้มีการออกแบบ ทดลอง ให้มีขนาดเท่ากับ ขนาดที่สามารถใช้งานได้จริงในเชิงธุรกิจได้ ทั้งนี้ สิทธิในการถือครอง องค์ความรู้นั้น ยังเป็นสิทธิร่วม ระหว่างหน่วยวิจัยและผู้ให้ทุน

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยนี้ฯ เกิดจากโจทย์ที่ผู้ประกอบการประสบปัญหา ด้านการอบไม้ และเทคโนโลยีดังกล่าวในต่างประเทศ มีราคาที่สูงมาก มากกว่า 100 ล้านบาทเลยทีเดียว ผลงานวิจัยนี้ จึงพร้อมให้การสนับสนุน ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ นี้ไปยังผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบของ การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ การสนับสนุนให้ความรู้ บางส่วน หรือ การบริการภาคเอกชนอบไม้ยางพารา ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการได้

การเสนอราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
อันเป็นการสอบถาม ความต้องการใช้ประโยชน์ หรือ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย


 
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : fss009
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |