โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
( Chemical Free Rubber Wood )
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก

ฝ่ายโรงงาน (Factory)

น.ส. สรัลธร ภู่ตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานและการผลิต
 
การผลิตไม้ให้ได้คุณภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในกระบวนการผลิต เราได้ให้ความสำคัญทุกกระบวนการตั้งแต่ การคัดเกรดของไม้ การจัดเรียงไม้ และการควบคุมอุณหภูมิ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นไปตามตารางอบไม้ที่ได้มีการกำหนดไว้ จะใช้ระบบ PLC ในการควบคุม รวมถึงการติดตั้ง เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิภายในเตา

นอกจากคุณภาพแล้ว ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งคนงาน และแวดล้อมทั้งหมด จะต้องได้รับการดูแล ตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งการป้องกันการเกิดประกายไฟ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดไฟ การฝึกอบรม และอุปกรณ์ป้องกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็น
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : fss009
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |