โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
( Chemical Free Rubber Wood )
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Information)

 
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
“การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุณากรอกข้อมูล ตามรายละเอียดนี้ .....
 
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : fss009
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |