โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
( Chemical Free Rubber Wood )
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก

เกี่ยวกับโครงการวิจัย

       โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนการวิจัยจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2560 วิจัยมุ่งเป้ากลุ่มยางพารา (รหัสโครงการ RDG60T0124) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพารา อันจะสามารถเพิ่มศักยภาพของการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง ให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลาดโดยเฉพาะยุโรป และ อเมริกา มีความต้องการไม้ยางพารา ที่อบโดยไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free) โดยเฉพาะของเล่นเด็ก และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราได้มากเลยทีเดียว
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
หัวหน้าโครงการวิจัย
  
โครงการวิจัยนี้ ถือเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ไม้แปรรูป โดยเฉพาะไม้ยางพาราที่ปลอดสารเคมี (Chemical Free ) ซึงกระบวนการได้มาจากการพัฒนา ระบบของการหมุนเวียนอากาศร้อน ให้มีความเหมาะสม และเกิดความสมดุล ทำให้โครงสร้างโมเลกุลและสารเคมีของเนื้อไม้เปลี่ยนสภาพ โดยยังคงรักษาสภาพ และคุณสมบัติของไม้แปรรูปที่ดีเอาไว้ได้ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการวิจัย ได้ตารางอบไม้ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการอบไม้แบบไม่ใช้สารเคมี ในแต่ละขนาดของไม้ที่เข้าทำการอบไว้ โดยออกแบบและพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ ที่จะควบคุม การไหลเวียนของอากาศ ภายใน โดยโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่มีขนาดที่สามารถอบไม้เชิงธุรกิจได้ เลย และสามารถขยายขนาด หรือ กำลังผลิตขึ้นไปได้ โดยใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี ระบบของต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนหลัก 100 ล้านบาท เลยทีเดียว

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทำการวิจัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยินดีที่จะให้ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ กระบวนการ วิธีการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ภาคธุรกิจ ต่อไป

คณะนักวิจัยในโครงการ
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ น.ส. เจนนี่ แซ่โลก น.ส. สรัลธร ภู่ตระกูล น.ส.จันทิมา อยู่ถาวร น.ส.ภคมณ สายขุนทด

Thermally Heated Wood หรือการทำไม้ให้แห้งได้คุณภาพโดยไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free) ถือเป็นกรรมวิธีการ ใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสภาพของ ลิกนิน - เซลูโลส ในเนื้อไม้ให้เปลี่ยนสภาพไปโดยสมบูรณ์ การควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ และการกำหนดตารางอบไม้ที่เหมาะสมนั้น จะทำให้ไม้นั้น มีคุณภาพที่ดี ไม่บิดงอ หรือแตกร้าว โครงการวิจัยนี้ จะได้คิดค้นสมองกล ที่จะทำหน้าที่ในการควบคุม การทำงานของชุดอุปกรณ์ทั้งหมดโดยสมบูรณ์แบบ เพียงผู้ใช้งาน ได้ทำการกรอกข้อมูล ชนิดไม้ ขนาดไม้ จำนวนไม้แต่ละขนาด ที่ถูกต้อง ท่านก็จะได้ไม้ที่ผ่านการอบที่ดีที่สุด โดยใช้งบประมาณที่น้อย


 
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : fss009
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |