เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
Criteria and Indicators for Sustainable Planted Forest and Community Forest Management

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการการจัดการและพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ การดำเนินงานโดยส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ระหว่างกรมป่าไม้ และ ITTO กำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนทั้งสวนป่า และป่าชุมชน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับชาติ เพื่อการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเห็นว่าการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดและมาตราฐาน ในการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐาน ในการจัดการป่าไม้และเพื่อการนำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดการป่า และเป็นการยกระดับในการปฏิบัติการในระบบการตรวจสอบระดับชาติ

ในการดำเนินการโครงการฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานระดับชาติ ในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอความก้าวหน้า กรอบการพัฒนาการพัฒนาและศึกษาเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการและคณะทำงานระดับชาติฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดติดต่อ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5614292 - 3 ต่อ 5677
นายปรีชา องค์ประเสริฐ มือถือ 089 1182341