บริการ
Downloads

รายงานวนศาสตร์วิจัย (Forest Research Bulletin)
วารสารวนศาสตร์ (Journal of Forestry)
งานวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า (Kog-Ma Research Bulletin)
งานวิจัยการจัดการต้นน้ำ (Watershed Management Reaearch..)
การประชุมวิชาการด้านเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Annual Conference.)
รายชื่อพันธุ์ไม้ในประเทศไทย (List of Plants in Thailand)
ข้อมูลGIS เพื่อการจัดการทรัพยากร (GIS data for Resources Mgt.)
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Watershed Management)
เข้าสู่ระบบ(Login)

 


ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geoinformatics)

      เป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการ และได้จัดขึ้นเอง โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนั้น จะทำการตรวจสอบ ปรับแก้ ให้มีความถูกต้อง ในระบบ Datum WGS-84 โดยจัดการใฟ้อยู่ในรูปของ shape file (.shp) และทำการบีบอัดไฟล์ (.RAR) ซึ่งผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกสามารถ download ไปใช้งาน ทั้งนี้ ผู้พัฒนาจะทำการสอบถาม ว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงต่อไป

** หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการกรุณากรอกข้อมูลในคำร้อง...เราจะส่งข้อมูลให้ท่านในภายหลัง **
เลือกชั้น(ประเภท)ของข้อมูล GIS
เลือกพื้นที่ที่ต้องการ
ประเภทของข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน(Landuse Map)
เส้นชั้นความสูง (Contour Line) 1 เมตร
เส้นชั้นความสูง (Contour Line) 20 เมตร
Digital Elevation Map (DEM)
แผนที่ชุดดิน (Soil Group) และ Soil Series
แผนที่ธรณีวิทยา (Geology)
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(Watershed Classification)
แผนที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว
เขตพื้นที่ชลประทาน
แผนที่พื้นที่ สปก.
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่า ฯ เขตป่าสงวน
เขตการใช้ที่ดินป่าไม้ (ป่า Zone C)
แผนที่พื้นที่เหมาะสมในการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ:ไม้โตเร็ว(แยกตามชนิดพืช)
เขตการปกครอง อำเภอ - ตำบล
เขตเกษตร Zoning สำหรับพืชเกษตร 6 ชนิดพืช

jquery use json data
เลือกพื้นที่ตามเขตการปกครอง
         

** ท่านต้องเป็นสมาชิกและลงชื่อเข้าระบบก่อน **
 

Office of Innovation Development
Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University

Phone : (+662) 89-1170419 Email : sutep28@yahoo.com