มีเอกสารทั้งหมด [ 562 ] เรื่อง จำนวน [ 29 ] หน้า [ หน้านี้หน้าที่  1 ]
ระบุชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผุ้แต่ง :
ลำดับ
ชื่อไทย ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
1
ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการต้นน้ำของชุมชน บ้านธนิตคำเที่ยง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์(2546)[ รายละเอียด : Detail ] ปัทมา ทิพรส รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
2
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำบนที่สูง(2547)[ รายละเอียด : Detail ] สุพจน์ เจริญสุข รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
3
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ (การชะลอน้ำท่าที่ไหลในลำธาร)(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
4
โลกร้อนทำให้ดินสูญหายเพิ่มมากขึ้นจริงหรือ? : ข้อสังเกตจากข้อมูลเชิงประจักษ์(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
5
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยจัดการต้นน้ำได้อย่างไร(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
6
บทบาทของฝายต้นน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลของน้ำท่า : การปรับฐานข้อมูลน้ำท่าในลำธารของลุ่มน้ำเปรียบเทียบ(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
7
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่อ้อ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
8
แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
9
ต้นน้ำป่าดงดิบชื้นให้น้ำท่าเท่าไร ?(2553)[ รายละเอียด : Detail ] ปัทมา ทิพรส รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
10
แบบจำลองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
11
สมดุลน้ำของป่าเบญจพรรณที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
12
ศักยภาพของป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2553)[ รายละเอียด : Detail ] สำเริง ปานอุทัย รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
13
การผสมผสานภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำ(2547)[ รายละเอียด : Detail ] พรชัย ปรีชาปัญญา รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
14
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้บางชนิดที่ปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร(2553)[ รายละเอียด : Detail ] ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
15
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่าบางชนิดในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร 1. พรรณไม้ป่าธรรมชาติและสวนป่า(2553)[ รายละเอียด : Detail ] ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
16
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่าบางชนิดในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร 2. พรรณไม้ในป่าเต็งรัง(2553)[ รายละเอียด : Detail ] ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
17
โครงสร้างและผลผลิตของป่าดิบชื้น(2553)[ รายละเอียด : Detail ] จารุชาติ ปราชญ์นคร รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
18
บทบาทของป่าดิบชื้นในการลดความร้อนของอากาศ(2553)[ รายละเอียด : Detail ] พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
19
แบบจำลองเพื่อการเตือนอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำภูเขาลุ่มน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์(2553)[ รายละเอียด : Detail ] สมชาย อ่อนอาษา รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
20
ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ(2553)[ รายละเอียด : Detail ] สุภาพ ปารมี รายงานวิจัยพื้นที่ต้นน้ำ
[ กลับหน้าหลัก ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ หน้านี้หน้าที่ 1 ]
สงวนสิขสิทธิ @ หน่วยวิจัยภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Natural Disaster Research Center (NDRU)
Created by : Sutep Junkhiaw (sutep28@yahoo.com)