มีเอกสารทั้งหมด [ 44 ] เรื่อง จำนวน [ 3 ] หน้า [ หน้านี้หน้าที่  1]
ระบุชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผุ้แต่ง :
ลำดับ
ชื่อไทย ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
1
การวิจัยการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา ที่ห้วยคอกม้า บนดอยปุย เชียงใหม่
Watershed Management Research on Mountainous Lands at Kog-Ma Doi Pui Chiengmai
เกษม จันทร์แก้ว
Kasem Chunkao
Kog-Ma Bulletin
2
การหาความคงทนของดินในระดับความสูงต่างๆ เพื่อการปรับปรุงลุ่มน้ำบนภูเขา
The Determination of Soil Stability at Different Elevation for Watershed Rehabilitation on Mountain Land
เกษม จันทร์แก้ว
Kasem Chunkao
Kog-Ma Bulletin
3
การหาความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้าโดยอาศัย Dispertion Ratio
Determing the Stabilization of Soil at Kog-Ma Watershed by Dispersion Ratio
นิพนธ์ ตั้งธรรม
Nipon Tangtham
Kog-Ma Bulletin
4
ลักษณะโครงสร้างของป่าในบริเวณห้วยคอกม้า
The Structural characteristics of Huay Kog-Ma Forest
สุรีย์ ภูมิภมร
Suree Bhumibhamon
Kog-Ma Bulletin
5
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอด น้ำฝนที่ตกผ่านเรือนยอดลงมา น้ำฝนที่ไหลลงมาตามลำต้นไม้ และการเคลือนย้ายธาตุอาหาร จากเรือนยอดลงมาตามลำต้นและชะล้างลงมาจากใบไม้ในป่าดิบเขา ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย เชียงใหม่
The Preliminary Study of Rainfall Interception, Throughfall, Stemflow and the Moviment of Elements from Tree Crown by Stemflow and Leaf Wash in Hill-Evergreen Forest, Kog-Ma Water shed Doi Pui; chiengmai
นิพนธ์ ตั้งธรรม
Nipon Tangtham
Kog-Ma Bulletin
6
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและการไหลของน้ำในลำธาร ลฺ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปฺย เชียงใหม่
Retation Between Rainfall and Runoff Characteristics Kog-Ma Watershed, Doi Pui, Chiengmai.
นิวัต เรืองพานิช
Niwat Ruangpanit
Kog-Ma Bulletin
7
ความหนาแน่นของเรือนยอดต้นไม้ป่าดิบเขาที่มีผลต่อการสูญเสียดินและน้ำ
Crown Cover of Hill-Evergreen Trees as Affected to Soil and Water Losses
นิวัต เรืองพานิช
Niwat Ruangpanit
Kog-Ma Bulletin
8

Forestry Aspects of Land Use in Area of Shifting Cultivation
เทียม คมกฤศ
Thiem Komkris
Kog-Ma Bulletin
9

Patterns of Bud Development on Imperata Cylindrica Rhizomes at Doi Pui, Chiengmai.
ปรีชา ธรรมานนท์
Pricha Thammanonda
Kog-Ma Bulletin
10
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความคงทนของดินป่าดินเขา บริเวณดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
Important Factors Affected to Soil Stability of Hill Evergreen Forest at Doi Pui Chiengmai.
เกษม จันทร์แก้ว
Kasem Chunkao
Kog-Ma Bulletin
11
การประเมินค่าการพังทลายของดินจากปริมาณอนุภาคดินเหนียว อินทรีย์วัตถฺ ความหนาแน่นรวม และ กรวด ของป่าดิบเขา
An Estimtion of Soil Erodibility from Clay Content, Organic Matter, Bulk Density, and Gravel of Hill Evergreen Forest.
วิชาญ ตันนุกิจ
Wicharn Tannukij
Kog-Ma Bulletin
12
การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตฺอาหารในป่าดิบเขาภายหลังจากแผ้วถางเป็นสวนควินนิน
Nutrients Alternation In Soil of Hill-Evergreen Forest After Clearing For Cinchona Plantation.
เกษม จันทร์แก้ว
Kasem Chunkao
Kog-Ma Bulletin
13
การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
Fluctuation of Soil Moisture In Hill-Evergreen Forest of Doi Pui Chiengmai.
สมพร ไชยจรัส
Somporn Chaicharus
Kog-Ma Bulletin
14
ดินเลื่อนไหลในป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
Lanslide at Doi Pui Hill-Evergreen Forest, Chiangmai
นิพนธ์ ตั้งธรรม
Nipon Tangtham,
Kog-Ma Bulletin
15
การวิเคราะห์ปริมาณการสะสมและการสลายตัวของเศษไม้ใบไม้ในป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
An Analysis of Accumulation and Decomposition of Litter Fall in Hill-Evergreen Forest Doi-Pui Chiangmai
สามัคคี บุณยะวัฒน์
Samakkee Boonyawat
Kog-Ma Bulletin
16
ความผันแปรของปริมาณอินทรีย์วัตถุภายหลังการแผ้วถางป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
Changin of Organic Matter After Different Period of Clearing at Doi Pui Hill-Evergreen forest, Chaingmai
พงษ์ศักดิ์ ลาภอุดมเลิศ
Pongsak Labudomlert
Kog-Ma Bulletin
17
ผลจากการทำไร่เลื่อนลอยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของดินป่าดิบเขา
Effects of Shifting Cultivation on Some Physical Properties of Hill-Evergreen Forest Soils
เกษม จันทร์แก้ว
Kasem Chunkao
Kog-Ma Bulletin
18
การเสื่อมค่าทางเคมีของดินป่าดิบเขาภายหลังถูกแผ้วถางเป็นไร่เลื่อนลอย
Deterioration of Some Chemical Properties of Soils After Clearing the Hill-Evergreen Forest
ประชุม สันทัดการ
Prachoom Santudkarn
Kog-Ma Bulletin
19
การวิเคราะห์ลักษณะฝนและจำนวนเครื่องวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำขนาดเล็กบนภูเขา ดอยปุย เชียงใหม่
An Analysis of Rainfall Characteristic and Gage Density on Small Watershed Doi-Pui Cheingmai
สามัคคี บุณยะวัฒน์
Samakkee Boonyawat
Kog-Ma Bulletin
20
ความผันแปรของน้ำฝนบริเวณความสูงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ของสถานีวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย เชียงใหม่
Rainfall Variation of Small Difference Elevation of Kog-Ma Watershed Research Station, Doi Pui, Chieng Mai
พงษ์ศักดิ์ ลาภอุดมเลิศ
Pongsak Labudomlert
Kog-Ma Bulletin
[ กลับหน้าหลัก ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ หน้านี้หน้าที่ 1 ]
สงวนสิขสิทธิ @ สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม
Office of Innovation Development
Created by : Sutep Junkhiaw (sutep28@yahoo.com)