ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตรศาสตร์

มีเอกสารทั้งหมด [ 2450 ] เรื่อง จำนวน [ 123 ] หน้า [ หน้านี้หน้าที่  1 ]
ระบุชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผุ้แต่ง :
ลำดับ
ชื่อไทย ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
1
ผลของไซโตไคนินและกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินแดงในสภาพปลอดเชื้อ(Effect of cytokinins and banana on growth and development of Dendrobium cariniferum Rchb.f. in in vitro culture)  [ รายละเอียด : Detail ] อรรถพล วิศิษฐวาณิชย์ สุรียา ตันติวิวัฒน์
Attapon Visittavanit Sureeya Tantiwiwat
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
2
การใช้เถ้ากากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพด(Utilization of Slop Ash as Source of Potassium for Corn)  [ รายละเอียด : Detail ] พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข เอ็จ สโรบล
Pimolsiri Supasatienchai Jongruk Chanchareonsook Ed Sarobol
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
3
คุณภาพและสมบัติของแท่งเพาะปุ๋ยหมักฐานรองดอกทานตะวันที่มีผลต่อการเพาะเมล็ดแตงกวา(The Quality and Property of Plugs of Sunflower Receptacle Remains Compost for Cucumber Germination)  [ รายละเอียด : Detail ] มุกดา สุขสวัสดิ์ พรวิภา สะนะวงศ์ สุวารี สายจีน
Mookda Suksawat Pornwipar Sanawong Suwaree Saijeen
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
4
การถ่ายทอดลักษณะยีนควบคุมสีปุยในฝ้ายสี(Inheritance of Color Lint Genes in Cotton)  [ รายละเอียด : Detail ] อุไรพร บุญเพชร นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ ประพนธ์ บุญรำพรรณ
Uraiporn Bunpet Nopporn Klaipongpan Prapon Boonrumpun
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
5
เชื้อพันธุกรรมแตงกวาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์(Cucumber (Cucumis sativus L.) Germplasm for Plant Breeding)  [ รายละเอียด : Detail ] จานุลักษณ์ ขนบดี
Januluk Khanobdee
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
6
การวิเคราะห์พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพดหวาน(Genetic Analysis of General Resistance to Southern Rust in Sweet Corn)  [ รายละเอียด : Detail ] เจตษฎา อุตรพันธ์ ทวีศักดิ์ ภู่หลำ เฉลิมพล ภูมิไชย์ ประภา ศรีพิจิตต์
Jetsada Authrapun Taweesak Pulam Chalermpol Phumichai Prapa Sripichitt
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
7
ผลการใส่ปูนในดินที่เป็นกรดต่อการปลูกถั่วเหลืองที่จังหวัดจำปาสัก สปป ลาว(Lime Application on Two Acidic Upland Soils for Soybean Production in Champasak Province, Lao PDR)  [ รายละเอียด : Detail ] Vongvilay Phengsouvana Tasnee Attanandana Russell S. Yost
Vongvilay Phengsouvana Tasnee Attanandana Russell S. Yost
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
8
การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธุ์อ้อย(Improvement of Sugarcane Chopper Harvester for sugarcane seed cutting)  [ รายละเอียด : Detail ] บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ สมบัติ ขาวประทีป นนทวัชร์ ชัยณรงค์ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
Borpit Tangwongkit Ratana Tangwongkit Sombat Khawprateep Nonthawatch Chainarong Pongsak Chontanaswat
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
9
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟอร์โบลเอสเทอร์ในระหว่างการหมักปุ๋ยจากกากเมล็ดสบู่ดำ The Change of Phorbol esters During(The Change of Phorbol esters During The Composting of Physic nut (Jatropha curcas L.) Seed cake)  [ รายละเอียด : Detail ] ปาริชาติ มั่นอ้น พรศิริ หลีวานิช ธงชัย มาลา วิทยา ปั้นสุวรรณ สมบัติ ชิณะวงศ์
Parichart Man-on Ponsiri Leewanich Thongchai Mala Vittaya Punsuvon Sombat Chinawong
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
10
การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน ชุดดินตาคลี(Response of Corn Grown on a Calcareous Soil, Takhli Series, to Iron Fertilizer)  [ รายละเอียด : Detail ] เรืองรอง มอยสุรินทร์ จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข เอ็จ สโรบล
Rouengrong Moysurin Jongruk Chanchareonsook Ed Sarobol
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
11
ศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี(Potential of Indigenous Vegetables Production for Commercial in Ubon Ratchathani Province)  [ รายละเอียด : Detail ] บุญส่ง เอกพงษ์ นพมาศ นามแดง ทวีศักดิ์ วิยไชย
Boonsong Ekpong Nopamad Namdang Taweesak Wiyachai
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
12
การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์(The Study of Strawberry Runner Production on the Highland Area of Phetchaboon Province.)  [ รายละเอียด : Detail ] เวช เต๋จ๊ะ ประภาส ช่างเหล็ก ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ เบ็ญจารัชด ทองยืน วีระยุทธ แสนยากุล วิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์
Wet Techa Prapart Changlek Narongchai Pipattanawong Benjarach Thongyuen Veerayut Sanyakul Visan Theansatheanphong
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
13
การเพิ่มปริมาณต้นกวาวเครือขาวโดยการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ(In Vitro Mass Propagation of Pueraria candollei Grah.ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw and Suvat.)Niyomdham from Axillary Buds)  [ รายละเอียด : Detail ] ฉัตรมณี สังข์สุวรรณ์ ศิริวรรณ บุรีคำ วิเชียร กีรตินิจกาล
Chatmanee Sungsuwan Siriwan Burikam Vichien Keeratinijakal
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
14
กระบวนการผลิตผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Staint (Lepidoptera: Pyralidae)(Process for production of Rice Moth, Corcyra cephalonica Staint (Lepidoptera: Pyralidae))  [ รายละเอียด : Detail ] กิตติยา สุขเสน โสภณ อุไรชื่น วิวัฒน์ เสือสะอาด
Kittiya Suksen Sopon Uraichuen Wiwat Suasa-ard
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
15
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)(Factor Affecting Sex Ratios of Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae))  [ รายละเอียด : Detail ] เทวี มณีรัตน์ สินีนาฏ รัตนาคะ วิวัฒน์ เสือสะอาด
Tewee Maneerat Sineenat Rattanaka Wiwat Suasa-ard
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
16
ประสิทธิภาพการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)(Feeding capacity of predatory anthocorid, of Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocordidae))  [ รายละเอียด : Detail ] อทิติยา แก้วประดิษฐ์ อรพรรณ เกินอาษา วิวัฒน์ เสือสะอาด
Athitiya Kaewpadit Oraphan Kern-asa Wiwat Suasa-ard
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
17
การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC3(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้(Evaluation of S2 lines Developed from the KSC3(HI)C2 Sweet Corn Population by Testcrossing with Inbred Tester)  [ รายละเอียด : Detail ] ปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
Patipat Promnaret Chokechai Aekatasanawan Teerawat Sarutayophat
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
18
การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 3 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานประชากร KSC2(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้(Evaluation of S3 Lines Developed from the KSC2(HI)C2 Sweet Corn Population by Testcrossing with Inbred Tester)  [ รายละเอียด : Detail ] วรัญญา ด่านทวีศิลป์ โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
Warunya Dantaweesin Chokechai Aekatasanawan Teerawat Sarutayophat
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
19
ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์(Diversity of Terrestrial Orchids at Pine Camping Area in Phu Soi Dao National Park, Uttaradit Province)  [ รายละเอียด : Detail ] กฤษฎา บัวนาค นิรันดร์ จันทวงศ์ วีระชัย ณ นคร ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา ดนัย สรรพศรี นาวิน อินทกูล บพิตร ปิงโสภา
Krisda Buanaka Niran Juntawong Weerachai Nanakorn Yingyong Paisuksantiwatthana Danai Sabhasri Navin Inthagool Borphit Pingsopha
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
20
การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำผึ้งชันโรงและน้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.)(Comparative composition of honey from Thai stingless bee and European honeybee (Apis mellifera L.))  [ รายละเอียด : Detail ] อัญชลี สวาสดิ์ธรรม พิลานี ไวถนอมสัตย์ สุคันธรส ธาดากิตติสาร
Anchalee Sawatthum Pilanee Vaithanomsat Sukantaros Tadakittisarn
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาเกษตร
[ กลับหน้าหลัก ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ หน้านี้หน้าที่ 1 ]
 
สงวนสิขสิทธิ @ หน่วยวิจัยภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Natural Disaster Research Center (NDRU)

Created by : Sutep Junkhiaw (sutep28@yahoo.com)