กลุ่มวิจัยและพัฒนา
พืชกัญชา-พืชกัญชงและพืชกระท่อม
การวิจัยกัญชา-พืชกระท่อมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ
เกี่ยวกับกลุ่มวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
โครงการวิจัย
หน่วยงานภายนอก
แหล่งทุน/ผู้สนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
กฏระเบียบ/การขออนุญาต
Downloads
ติดต่อเรา
สำหรับนักวิจัย

          

กลุ่มวิจัยและพัฒนา พืชกัญชา - พืชกัญชง - พืชกระท่อม นี้ เป็นการรวมกลุ่มของคณะนักวิจัยจาก 2 สถาบัน และนักวิจัยอิสระ ที่มีแนวคิดสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยเชิงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับพืชที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 แต่ได้มีการผ่อนผันหรืออนุญาตให้สามารถทำการวิจัยได้ โดยมีความเชื่อว่า มีประโยชน์ที่มีสรรพคุณทางยา และหลาย ๆ ประเทศในโลกนี้ เปิดโอกาสให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์ สุขภาพ รวมทังสันทนาการ

กลุ่มนักวิจัยที่ว่านี้ ประกอบด้วย
(1) นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
(2) นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สาชาวิชาเคมี และ
(3) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะนักวิจัยได้รวมกลุ่มกัน เพื่อค้นคว้า หาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ (Proposal) นำเสนเพื่อขออนุญาตทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย สายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก สารสกัดและการสกัดสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสกัดสาร การสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยขณะนี้ มีกลุ่มผู้สนใจทั้งภาคประชาชน วิสาหกจชุมชน บริษัทเอกชน สนใจติดต่อ เพื่อร่วมการศึกษาวิจัยและสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจำนวนมาก

Untitled Document
วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการวิจัยกัญชา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี คณบดีคณะวนศาสตร์ (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก) , ดร.สุเทพ จันทร์เขียว และทีมงานนักวิจัยร่วมหารือ ถึงแนวทาง
 

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว (089 - 117 0419)