การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่การตรวจสอบย้อนกลับไม้ปาล์มและผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน
(DEVELOPMENT of CHAIN OF CUSTODY (CoC) STANDARD for PALM WOOD AND PALM WOOD PRODUCTS)

เกี่ยวกับโครงการพัฒนามาตรฐาน
    ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ต้นปาล์มน้ำมันน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหยอดยา แล้วให้ยืนต้นตาย เน่าเปื่อยไปเอง ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำต้นปาล์มน้ำมัน มาแปรรูปใช้ประโยชน์ เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการนำเศษเหลือมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ กลุ่มผู้ซื้อในตลาดประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอร์มันนั้น จะต้องมีระบบของการตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งไม้ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ปาล์ม เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันว่า ไม้ปาล์มเหล่านั้น ไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฏหมาย ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้นี้ คือ Chain of Custody (CoC)

     การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่อุปทานการตรวจสอบย้อนกลับไม้ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นปาล์มนั้น คณะผู้ศึกษาจะดำเนินการพัฒนา โดยอาศัยแนวทางของประเทศมาเลเซีย (UPM/ Malaysia) ส่วนกลไกกาารพัฒนามาตรฐาน จะยึดหลักที่เป็นสากล

1. The Standardization Group (SDG), a balanced stakeholder group. They are responsible for setting the standards in conjunction with KUFF-Team.
2. Develop standards (steps as following)
   2.1 Draft CoC Oil Palm Standard for Thailand (Draft – 0 )
   2.2 Present Draft – 0 to SDG for consideration, suggestions and comments.
   2.3 CoC Draft – 1
   2.4 SDG meeting for Draft – 1 consideration.
   2.5 The meeting was attended by stakeholders and concerned agencies, government agencies, NGOs and farmers.
   2.6 Draft - Final
   2.7 Pilot Test
   2.8 Final Report with SDG
3. Public hearing in Website about 60 – 90 days
4. Final Report

โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน จาก PalmwoodNet, และ Jowat ประเทศเยอร์มัน โดยมีแผนดำเนินการให้เสร็จราว 12 เดือน
 

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว