แบบให้ข้อคิดเห็น
การปรับปรุง แก้ไข บัญญัติ ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ยุคสมัยและกฏหมายสมัยใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าไม้
หัวข้อ ประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือ  
1 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ออกตามมาตรา 18/1,18/2และ 18/3  
2 การเปิดเสรี หรือยกเลิก พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์  
3 ทบทวนมติ ครม.ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 13 ชนิดเป็นแปรรูปไม้ได้ทุกชนิด การแปรรูปในสวนป่า การอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรกลในการแปรรูปไม้ในสวนป่า  
4 ทบทวนอัตราอากรศุลกากรไม้ท่อนและไม้แปรรูป จากอัตรา 40% เหลือ 0%  
5 การจัดระเบียบการส่งออกไม้ล้อมเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ  
6 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอหนังสือรับรองไม้  
7 การยกเลิกมติครม.ส่งออกไม้สักท่อนเฉพาะออป. การส่งออกไม้สักท่อนได้จะเป็นการยกเว้นการปฎิบัติในการขอหนังสือรับรองมาตรฐานไม้แปรรูปไม้สัก ตามพรบ.มาตรฐานสินค้าส่งออก พ.ศ. 2503  
8 ใบอนุญาตแปรรูปไม้ ขอครั้งเดียวตอนตั้งโรงงานแทนที่จะต่ออายุทุกปีหรือยกเลิกใช้ใบ ร.ง.4 ใบเดียวก็พอ เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  
9 โรงงานแปรรูปไม้สามารถผลิตได้ 24 ชม. เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าหลัง 22:00 น. และ ระยะเวลาคืนทุนสอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักร ต้นทุน สินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้ โรงงานแปรรูปไม้สามารถผลิตได้ 24 ชม. เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าหลัง 22:00 น. และ ระยะเวลาคืนทุนสอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักร ต้นทุน สินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้  
10 การแก้ไข พรบ.โรงงานที่กำหนดให้ ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน กระทบอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่านี้หรือไม่ และกรมป่าไม้มีแนวปฎิบัติอย่างไร  
     
ต้องการส่งเป็นไฟล์ / Upload File
วันนัดหมายประชุมเพื่อหารือ