แผนยุทธการ " เขตพิเศษไม้เศรษฐกิจ"
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งระบบของไทย

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
          
แม้ประเทศไทยจะเป็นเป้าหมาย และเป็นที่น่าสนใจ สำหรับผู้บริโภคหรือมีความต้องการใช้ไม้และที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ ทั้งในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้ประกอบ รวมถึงไม้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย เกิดอุปสรรคในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำให้หลายอุตสาหกรรมต้องล้มหายตายจาก หยุดกิจการ หรือ เปลี่ยนการลงทุนไปประเทศอื่น อันเนื่องมาจากกฏหมายป่าไม้ ที่เป็นอุปสรรค ตั้งแต่การปลูก การตัด รวมไปถึงการแปรรูป อีกทั้งภาษีการส่งออกไม้หลายรูปแบบที่มีอัตราเรียกเก็บถึง 40%

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ 2484 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข (พ.ศ. 2562) โดย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายป่าไม้ บางส่วน ที่กำหนดให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ และสิทธิในที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การนำไม้เคลื่อนที่ การแปรรูปและโรงงานแปรรูปไม้ ก็ยังมีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ยังคงเป็นอุปสรรค หรือ ยังไม่เอื้ออำนวยในการส่งเสริมในธุรกิจไม้มากนัก ประกอบกับผลกระทบทีเกิดขึ้นจากนโยบายการตลาดของสหรัฐอเมริกา - จีน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ และ ผลิตภัณฑ์ทีมีไม้เป็นส่วนประกอบของจีน ได้รับผลกระทบด้วย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย เนื่องจากไม้แปรรูปจากยางพาราของไทย มากกว่าร้อยละ 99 มีตลาดอยู่ที่ประเทศจีน

ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการใช้ไม้และเชื้อเพลิงพลังงานจำนวนมาก ประมาณ 5 -10 ล้านตัน/ปี ทั้งในรูปของไม้ประกอบ ไม้สับ และ Wood Pellet รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วย แต่ประเทศไทยมีปัญหาด้านต้นทุน ทั้งด้านแรงงาน การดำเนินการ รวมถึงอัตราภาษี ที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคและทำให้ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่ำมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องซื้อไม้จากเกษตรกรในราคาที่ต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดคู่แข่งได้ โดยราคารับซื้อไม้ในประเทศ ณ ปัจจุบันนี้ ยังถือว่าไม่เป็นที่น่าสนใจหรือจูงใจให้เกษตรกรปลูกไม้ เพื่อเศรษฐกิจเท่าไหร่นัก เพียงแต่เป็นการปลูกเพื่อให้ได้รับการยกเว้นด้านภาษี สำหรับที่ดินว่างเปล่า

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมป่าไม้ นี้ จึงเป็นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในรอบด้าน ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาคราชการ นักวิชาการ ภาคเอกชน ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย อันจะเป็นการยกระดับ ให้ผลผลิตในอุตสาหกรรมไม้ทั้งระบบ สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การปลูกไม้เศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้ ลดปัญหาผลผลตทางการเกษตรอื่น
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
 • ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ดินอดมสมบูรณ์ต่ำมาปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
 • ออกพระราชกำหนดเป็นเขตพิเศษด้านไม้เศรษฐกิจ โดยจัดให้มีหน่วยงานขึ้นตรง
 • มีการอนุญาตให้ประกอบกิจการทั้งในอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป อุตสาหกรรมไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปขั้นต้นเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนและชุมชน
 • ปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียน การอนุญาตทางด้านป่าไม้ กฏหมายโรงงาน กฏหมายผังเมือง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบาย “เขตพิเศษ”
 • ได้รับการยกเว้นด้านภาษี
 • ได้รับการส่งเสริม BOI

   
   
   
   

  สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
  ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
  โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว