โครงการปลูกส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

หากท่านมีที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หากท่านมีปัญหาเรื่องภาษีที่ดิน ! ลองหันมาศึกษา การปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ลงทุนน้อย ไม่ต้องดูแลรักษามาก ไม่มีความเสี่ยงต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ และ มีตลาดรองรับแน่นอน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ไม้ในประเทศในทุก ๆ อุตสาหกรรม ประมาณ ปีละ 56 ล้านตัน และมีการส่งออกไปต่างประมาณ รวม 4 ล้านต้น ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศ จะขยับขึ้นไปถึง 150 ล้านตัน/ปี ประมาณปี พ.ศ. 2572 และจะไม่มีไม้เพียงพอที่จะส่งออก

ในขณะที่ความต้องการใช้ไม้ในต่างประเทศ มีปริมาณมากในปัจจุบัน เช่น ประทศญี่ปุ่น มีความต้องการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 5 ล้านตัน/ปี และใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษรวม 5 ล้านต้น/ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ในแนวทางเดียวกัน ในประเทศไทย อุตสาหกรรมไม้ประกอบ ทั้ง MDF, Particleboard, Veneer ล้วนแล้วแต่ต้องนำเข้าไม้ เพื่อเป็นวัตถดิบมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น และ ทุกกลุ่มที่ดำเนินการในประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่าง ขยายกำลังผลิตแทบทั้งสิ้น

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ : 097 074 4294 หรือ Line id : fss009

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว