| หน้าหลัก | รายละเอียดหลักสูตร | วิทยากร | ลงทะเบียน | ตรวจสอบการลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ |

14 กุมภาพันธ์ 2561 (เต็มวัน) ณ ห้องบรรยาย 202 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มก.
(09.00 - 17.00 น. )

       ด้วยกลไกและข้อกำหนดของลูกค้า ที่มีความต้องการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ที่มีความต้องการหนังสือรับรองการจัดการที่ยั่งยืน ตามมาตรฐานระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการันตีความถูกต้องตามกฏหมาย และการใส่ใจด้านสุขภาพอนามัยของคนงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเป็นกลไกที่ถูกยอมรับแล้วว่าจะเกิดความยั่งยืน ในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ

      ระบบการรับรองด้านป่าไม้ จึงถือเป็นกลไกภาคสมัครใจ (VPA) ผู้ขายไม่ต้องทำก็ได้ หากลูกค้าไม่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีเอกสารการรับรองการจัดการ สวนป่าอย่างยั่งยืน และก็ไม่ได้ผิดกฏหมายในการขายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เหล่านั้น เช่น ในตลาดประเทศจีนในปัจจุบัน บางตลาด แต่สำหรับในหลายตลาด กำหนดให้ต้องมีการรับรองตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน FSC หรือ PEFC หรือมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งได้รับการเชื่อถือจากลูกค้าปลายทางแล้ว
  นอกจากเป็นระบบที่ใช้กลไกภาคสมัครใจแล้ว ระบบการตรวจรับรอง ในมาตรฐานสากลนี้จะใช้วิธีการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 หรือ เรารู้จักกันในชื่อ Third Party ซึ่งถือเป็นกลไก และระบบที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งกลไกเหล่านี้ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่ต้องการขอการรับรอง มีความจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ ในขึ้นต้นก่อน เพื่อที่จะได้มีการออกแบบและวางแผน รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำระบบ และแนวทางในการขอตรวจรับรองตามมาตรฐานในระดับสากลได้

ซึ่งหลักสูตรนี้ จะมีการปูพื้นฐานในนิยาม และความหมายของป่าไม้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมไม้ของโลก ของประเทศไทย มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน FSC , PEFC, JIA เป็นต้น
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละกลไกการตรวสอบย้อนกลับ การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำระบบ เพื่อขอการรับรอง รวมถึงเทคนิค และแนวทางในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับทุก ๆ คน ที่ไม่มีความรู้ หรือไม่มีพื้นฐานใด ๆ เลยสำหรับ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อใช้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อ หรือ การฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ อีก

** หลักสูตรฝึกอบรมนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องระบบการรับรองด้านป่าไม้ **

ค่าลงทะเบียน 750 บาท-

** หากเต็มจำนวนจะปิดรับสมัครทันที **

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977