วันไม้เศรษฐกิจไทย 2562
" ปลูกง่าย ตัดได้ ขายดี มีมาตรฐาน "
5 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปีที่ 5 )
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
             ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้และบริการวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ ได้ร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุม เสวนา เพื่อแก้ปัญหาด้านการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 และได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยจะมีกิจกรรมทั้งการประชุม สัมมนา เสวนา การจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไม้มาพบปะกัน การลงนามความร่วมมือต่าง ๆ โดยได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหา อุปสรรค ในการปลูกไม้ การตัดไม้และการขายไม้ โดยเฉพาะไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ที่เครือข่ายฯ ได้พยายามจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ แนวทาง รวมถึงข้อเรียกร้องต่าง ๆ มานานหลายปี แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการผ่อนคลาย ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ 5 ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเป็นปีที่มีความสำคัญ มีความสอดคล้องด้านนโยบายหลายด้านกัน เช่น

  1) สถานการณ์พืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ เช่น ข้าว มัน อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ในขณะที่ความต้องการไม้ ทั้งในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ เช่น MDF, Particleboard อุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเกิดภาวะขาดแคลนไม้วัตถุดิบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
2) สถานการณ์ที่ประเทศจีนซึ่งประเทศไทยส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปไปกว่าร้อยละ 99 ชะลอการซื้อไม้ยางพาราจากไทยอันเนื่องมาจากการขึ้นภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากจีนของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้โรงเลื่อยจำเป็นต้องลดการรับซื้อไม้จากเกษตรกรและแปรรูปไม้ ส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ปีกไม้ และขี้เลื่อย
3) ภาษีการส่งออกไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งทำให้ประเทศไทย ไม่สามารถแข่งขันกับเวทีตลาดโลก เอกชนหลายรายเลือกที่จะมีการนำเข้าไม้ทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งออกทำให้ประเทศไทยเสียโอกาส รวมถึงไม่สามารถตอบสนองนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราได้
4) กลไกการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังไม่เอื้อกับอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความพยายามของภาครัฐ และโลก ที่สนับสนุนและการผลักดัน ยุทธศาสตร์ BCG - Models ได้แก่ B = Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, C = Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด , และ G = Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ไปสู่ความสำเร็จ
5) ความต้องการใช้ก้อนพลังงานอัดเม็ดจากไม้ (Wood Pellet) ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลทดแทนการใช้ถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีความต้องการมากกว่า 5 ล้านตันต่อปี และมีความต้องการไม้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
6) นโยบายการใช้ไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกร ปลูกไม้มีค่า เพื่อใช้เป็นหลักประกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังขาดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งนั่นก็คือ ตลาดไม้เสรี
7) การเพิ่มชนิดไม้เป็นไม้หวงห้ามตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ไม่ว่าขึ้นอยู่ที่ใดก็ตาม แม้ที่ดินนั้นจะมีเอกสารสิทธิทางที่ดิน การเพิ่มอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิด ส่งผลให้ชาวบ้านเลือกที่จะไม่ปลูกไม้มีค่าเหล่านี้ ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ขาดโอกาสที่จะมีพื้นที่เขียวให้กับประเทศ มีการพยายามนำไม้ต่างถิ่นมาปลูกแทน ซึ่งเสียโอกาสในการขยายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของไทย ในขณะที่ปริมาณการลักลอบตัดไม้ก็มีแนวโน้มที่ไม่ลดลง เนื่องมาจากแรงจูงใจด้านราคาที่สูงขึ้น
8) การกำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งแน่นอนที่สุดประเด็นที่ประชาชน เกษตรกร เครือข่ายภาคีด้านป่าไม้ต้องการรับฟังแนวคิด นโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านป่าไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจจากตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและติดตามการทำงานเชิงนโยบายของภาคการเมืองต่อไปด้วย ข้อมูลตัวเลขการส่งออกและนำเข้าไปของประเทศไทยที่น่าสนใจ Click Here !

ประเด็นและหัวข้อน่าสนใจ
กิจกรรมที่น่าสนใจ
  - ตลาดของผู้ซื้อ – ผู้ขาย ทั้งในและต่างประเทศ
  - เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในงานป่าไม้(ไทย)
  - มาตรฐานประเทศไทย…สู่…ตลาดสากล
  - ปาล์มเศรษฐกิจ - พลิกวิกฤติ สู่โอกาส
   
การเสวนา เวทีสาธารณะ
  - พรรคไหน ? หัวใจ “ ไม้เศรษฐกิจ”
  - เสวนา กฏหมายป่าไม้ไปถึงไหน “ปลดล็อค! ติดล็อค! ”
   

 สานฝัน - ต่อฝัน
"กำหนดทิศทาง วางอนาคตไม้เศรษฐกิจไทย ปี 2030 "
รายะเอียดคลิกที่นี่...
งานวันไม้เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2561

กำหนดการ "วันไม้เศรษฐกิจไทย 2562"
วันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา
กิจกรรม/ กำหนดการ
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.00 น.
- กิจกรรมแนะนำตลาดผู้ซื้อ – ผู้ขาย
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร
- กิจกรรม WoodMart “ตลาดไม้ – เมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายมาพบกันใน E-Market”
10.00 – 11.30 น.
เสวนา “การรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน”
- มาตรฐาน มอก. 14061 และ มอก. 2861 และการเทียบเคียงกับมาตรฐาน PEFC ซึ่งแล้วเสร็จและสามารถใช้รับรองได้ในปี พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ เช่น มาตรฐาน JIA สำหรับประเทศญี่ปุ่น, มาตรฐาน KWood สำหรับประเทศเกาหลี เป็นต้น
- มาตรฐานการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ของกรมป่าไม้และองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO)
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน สำหรับส่งเข้าสหภาพยุโรป
- ผู้ประกอบการตลาดประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ร่วมหารือ
11.30 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
กฏหมายป่าไม้ไปถึงไหน “ ปลดล็อค – ติดล็อค
(การนำเสนอความเป็นมา แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและความคืบหน้าของการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นการขอต่อใบอนุญาต โรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งต้องขอต่อทุกปี ใช้เวลานานกว่า 6 เดือนในการต่อใบอนุญาต เมื่ออนุญาตแล้ว จะกำหนดวันอนุญาต ต่อจากใบอนุญาตเดิม ผู้ประกอบการสามารถแปรณรูปไม้ (ถูกกฏหมาย) ประมาณ 3 เดือน เป็นต้น ภาษีการส่งออกไม้แปรรูป ประมาณ 40% ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การสนับสนุนของ BOI การไม่อนุญาตให้ส่งออกไม้ท่อน เป็นต้น)
13.30 – 14.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 16.00 น.
พรรคการเมืองไหน….“หัวใจไม้เศรษฐกิจ”
การเสวนา พุดคุยกับตัวแทนพรรคการเมือง 5 พรรคที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการไม้เศรษฐกิจครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ปลูกได้ – ตัดง่าย – ขายดี – มีตลาด – รัฐราษฎร์พึ่งพา-ผืนป่ายั่งยืน” ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจด้วย โดยได้มีการส่งหนังสือเชิญพรรคการเมือง และคัดเลือกจำนวน 5 พรรค ที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ
16.00 น.
สรุปการจัดงานและกล่าวปิดงานวันไม้เศรษฐกิจไทย 5 มกราคม 2562
   
งานสานฝัน - ต่อฝัน "กำหนดทิศทาง วางอนาคตไม้เศรษฐกิจไทย ปี 2030 "
ณ ลานกิจกรรม หน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.00 - 21.00 น. - ชาคุณภาพดี จาก ดอยปุย
- อาหารทะเล สด ๆ จากสะพานปลา
- ถ่านไม้คุณภาพสูง วังน้ำเขียว กับ เนื้อคุณภาพดีกำแพงแสน
** บัตร ราคา 500 บาท/คน * * รายละเอียดคลิกที่นี่ (more detail...

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว