ปลูกได้...ตัดได้...ขายใคร ?
" ยกระดับไม้ไทย...สู่มาตรฐานสากล"
วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) และ (โครงการจัดตั้ง) บริษัท วู้ดมาร์ท จำกัด ได้กำหนดให้จัดเวที เสวนา ภาคประชาสังคม เพื่อ...ยกระดับไม้ไทย...สู่มาตรฐานสากล ... เป็นประเด็นร้อน ๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ของประเทศไทย สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ต้องการปลูกไม้ หรือ อุตสาหกรรมไม้ ซึ่งในตลาดต่างประเทศ กำหนดให้ต้องมี หนังสือรับรอง การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนประกอบการนำเข้าด้วย ซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงความถูกต้องตามกฏหมาย การดำเนินการที่เคารพและรับผิดชอบซึ่งสิทธิของคนท้องถิ่น รวมถึงการแบ่งปันกันอย่างสมดุล การประชุมสัมมนานี้ ก็เพื่อเป็นการอธิบายให้ทราบถึงกลกล รูปแบบของการรับรองตามแนวทางในมาตรฐานสากล กระบวนการที่จำเป็น การเตรียมตัว - การดำเนินงาน และ ผู้ออกใบรับรอง เพื่อเป็นความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ ประกอบการตัดสินใจต่อไป

หัวข้อในการถก เพื่อไขปัญหา

1. อะไร ? คือมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
What ? Sustainable Forest Management Standards
วิทยากรจะอธิบายถึงความเป็นมาของมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืน กลไกและระบบการรับรองที่สากลให้การยอมรับ มาตรฐานที่เป็นที่รูู้จักกันโดยทั่วไป มาตรฐานของประเทศไทย กรอบการเจรจา รัฐต่อรัฐ
2. ทำไม ? ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
Why? Must be certified according to standards.
วิทยากรจะบรรยาย ให้ทราบว่า ทำไมสวนป่า หรือ ไม้ที่ปลูกนั้น จะต้องได้รับการรับรอง ตามกลไก หรือเงื่อนไขของผูู้ซื้อ เกษตรกร สามารถเลือกด้วยความสมัครใจ ที่จะเข้าสู่ระบบการรับรอง หรือ ไม่เข้าระบบฯ ทั้งนี้ก็จะมีตลาดที่แตกต่างกัน
3. คุณจะเตรียมตัวอย่างไร ? เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง
How do you prepare?
วิทยากรจะบรรยาย ระบบการรับรอง ความต้องการขั้นต่ำ การเตรียมตัว การจัดทำเอกสาร เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง
4. ใคร ? เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
Who is the issuer?
วิทยากรจะบรรยาย ถึงกลไกการรับรองโดยใช้ระบบ ของบุคคลที่ 3 หรือ Third Party โดย จะได้รับการแนะนำในการจัดหาผู้ตรวจที่น่าเชื่อถือได้
5. ตลาดไม้...ใคร ? กำหนด
Wood Market
ในประเด็นดังกล่าวนี้ จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น ถึงแนวทาง วิธีการ ในการสร้างตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทั้งตลาดในประเทศ รวมถึงตลาดต่างประเทศ ด้วย ... ทั้งนี้จะมีการแนะนำ และสาธิตการใช้งาน Application "Wood Mart"
   

  

http://innovation.forest.ku.ac.th

สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : thaiforestsolutions