โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ภายใต้ " โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2561 "
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือดาวโหลด :
1 1_คู่มือการจัดทำแผนการจัดการ
2 2_คู่มือการจัดการไฟป่า
3 3_คู่มือความปลอดภัย
4 4_คู่มือการมีส่วนร่วม
5 คู่มือการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและเทคนิคการตัดโค่นต้นไม้ (รหัสผ่าน)
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 089 - 1170419   Line ID : thaiforestsolutions