บริการ
Downloads

รายงานวนศาสตร์วิจัย (Forest Research Bulletin)
วารสารวนศาสตร์ (Journal of Forestry)
งานวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า (Kog-Ma Research Bulletin)
งานวิจัยการจัดการต้นน้ำ (Watershed Management Reaearch..)
การประชุมวิชาการด้านเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Annual Conference.)
รายชื่อพันธุ์ไม้ในประเทศไทย (List of Plants in Thailand)
ข้อมูลGIS เพื่อการจัดการทรัพยากร (GIS data for Resources Mgt.)
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Watershed Management)
เข้าสู่ระบบ(Login)

 


ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการโครงการ
(Executive Director)

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
Email : ffornil@ku.ac.th
โทร. 081 833 6162
ผู้จัดการโครงการ
(Project Manager)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-ฐานข้อมูล

ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
Email: fforsj@ku.ac.th
          sutep28@yahoo.com
โทร. 089-1170419
ผู้จัดการโครงการ
(Project Manager)

น.ส. เจนนี่ แซ่โลก
Email: jen_yuhu@hotmail.com
โทร. 086-295 4923

Office of Innovation Development
Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University

Phone : (+662) 89-1170419 Email : sutep28@yahoo.com