บริการ
Downloads

รายงานวนศาสตร์วิจัย (Forest Research Bulletin)
วารสารวนศาสตร์ (Journal of Forestry)
งานวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า (Kog-Ma Research Bulletin)
งานวิจัยการจัดการต้นน้ำ (Watershed Management Reaearch..)
การประชุมวิชาการด้านเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Annual Conference.)
รายชื่อพันธุ์ไม้ในประเทศไทย (List of Plants in Thailand)
ข้อมูลGIS เพื่อการจัดการทรัพยากร (GIS data for Resources Mgt.)
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Watershed Management)
เข้าสู่ระบบ(Login)

 


เกี่ยวกับสำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม

          สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development) เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภาระกิจในการประสานงาน เพื่อการพัฒนานัวตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภาระกิจในการศึกษา วิจัยและพัฒนาวิชาการ อันเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการจัดหลักสูตรและฝึกอบรม ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการหรือสนใจของสังคม ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม บริการ ISP (Innovation Services Provider) ประสานและจัดหา SMEs เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่เชิงพานิชย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มากกว่า 80 คน มีการนำเทคโนโลยี และสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการ สนับสนุนและอำนวยการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาระบบการรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) ให้บริการถ่ายภาพและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)
 
 

Office of Innovation Development
Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University

Phone : (+662) 89-1170419 Email : sutep28@yahoo.com