Forest Innovation Website
http://innovation.forest.ku.ac.th
โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
(Thermaly Heated Rubber Wood )
โครงการวิจัยนี้ได้รับการนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อการพัฒนาการอบไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free) โดยกระบวนการ heat treatment ทำให้ไม้เปลี่ยนโครสร้างขององค์ประกอบทางเคมี และมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเชื้อรา การทำลายของแมลงได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นอันตรายในการนำไปใช้งาน ซึ่งถือว่าป็นนวัตกรรมใหม่ ของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย
( รายละอียดโครงการ คลิกที่นี่ .... )


รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
"Black Pellet .. เทคโนโลยีและอนาคตตลาด"
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://t-cern.orgสำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว