Forest Innovation Website
http://innovation.forest.ku.ac.th
ขอเชิญภาคเอกชน - กลุ่มบุคคล - ภาคการตลาด - ภาคอุตสาหกรรม - หน่วยงานภาครัฐ แสดงเจตจำนง ต้องการใช้ประโยชน์ (ซื้อ) วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่ได้จากการผลิต (ปลูก) กัญชง - กัญชา เชิงพานิชย์
รายละเอียด... Click ที่นี่....
     
โครงการวิจัย
การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน
(DEVELOPMENT of CHAIN OF CUSTODY (CoC) STANDARD for PALM WOOD AND PALM WOOD PRODUCTS) รายละอียด ... Click here


โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
(Thermally Heated Rubber Wood )
โครงการวิจัยนี้ได้รับการนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อการพัฒนาการอบไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free) โดยกระบวนการ heat treatment ทำให้ไม้เปลี่ยนโครสร้างขององค์ประกอบทางเคมี และมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเชื้อรา การทำลายของแมลงได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นอันตรายในการนำไปใช้งาน ซึ่งถือว่าป็นนวัตกรรมใหม่ ของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย
(รายละอียดโครงการ คลิกที่นี่ ....)
       
Forest Certification
 

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว