Forest Innovation Website
http://innovation.forest.ku.ac.th
 
" WoodMart " ตลาดไม้ครบวงจร
Download และติดตั้งใช้งานได้แล้ววันนี้ที่
http://www.woodproductmarket.com
 
โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
(Thermally Heated Rubber Wood )
โครงการวิจัยนี้ได้รับการนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อการพัฒนาการอบไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free) โดยกระบวนการ heat treatment ทำให้ไม้เปลี่ยนโครสร้างขององค์ประกอบทางเคมี และมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเชื้อรา การทำลายของแมลงได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นอันตรายในการนำไปใช้งาน ซึ่งถือว่าป็นนวัตกรรมใหม่ ของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย
(รายละอียดโครงการ คลิกที่นี่ ....)
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนได้ที่นี่......ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
" ยกระดับมาตรฐานสวนป่าไทย ...สู่สากล"
วันที่ xx เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ณ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ วิภาวดีรังสิต 42 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนได้ที่.....
http://innovation.forest.ku.ac.th หรือ http://t-cern.orgสำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว